Druk zapachowy

Nasza technologia polega na nanoszeniu na pod??o??e esencji zapachowej poddanej wcze??niej procesowi mikrokapsulacji. W efekcie nasze produkty uzyskuj─ olbrzymi─ trwa??o??─? oraz wierno??─? oryginalnemu zapachowi. Na jednym centymetrze kwadratowym znajduje si─? ok. 1 mln. mikrokapsu??ek z zamkni─?t─ esencj─ zapachow─ . Przy ka??dorazowym  wykorzystaniu leafletu dochodzi do mechanicznego rozerwania tylko niewielkiej ilo??─? mikrokapsu??ek. Tysi─ ce mikrokapsu??ek z zapachem nadal pozostaje na papierze.

Zapach mo??e by─? wzbudzany na dwa sposoby:

zapach1

 

scratch & sniff  - potarcie okre??lonego miejsca na ulotce

zapach2

 

tear & sniff - rozklejenie paska na ulotce


Technika ta pozwala na naniesienia kilku zapachów obok siebie – nie b─?d─ si─? przenika??y.

Nanosimy esencj─? zapachow─ dostarczon─ przez Klienta, b─ d?? u??ywamy esencji z w??asnego katalogu.

druk zapachowy

Katalog gotowych esencji zapachowych:

esencje zapachowe

« Powr├│t